สวนป่าเกดน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

สวนป่าเกดน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ ถือได้ว่าเป็นโครงการพื้นที่สีเขียวของสวนกลางมหานคร ตั้งอยู่ที่ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่หลายคนเรียกกันว่า “กระเพาะหมู” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สีเขียว และเป็นเขตปลอดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมของชาวกรุงเทพฯ

ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเข้ามาสานต่อโครงการและมีพระราชดำริถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนดั้งเดิม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่สวนป่าเกดน้อมเกล้า ให้เน้นความเรียบง่ายแบบในอดีต ควบคุมการก่อสร้างให้สอดคล้องและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาวตำบลทรงคนองได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนาของคนในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียง

สวนป่าเกดน้อมเกล้า แห่งนี้เป็นชุมชนป่าในเมือง ที่มีการเริ่มต้นจากกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อมมารวมตัวกัน และทำงานร่วมกันแบบทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในโครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยร่วมกันผลักดันชุมชนให้เข้าสู่แหล่งการเรียนรู้เชิงนิเวศ รวมทั้งคนในชุมชนต่างร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและอนุรักษ์ โดยการขุดลอกคลองให้น้ำใสสะอาดขึ้น ช่วยให้ระบบน้ำหมุนเวียนได้ดีขึ้น ปราศจากยุงลาย และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมมากกว่า 100 สายพันธุ์ ตามวิถีชุมชน

ชาวบ้านที่ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ยังคงทำอาชีพสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่แบบเรียบง่าย ปลูกผักและผลไม้เพื่อใช้ประกอบอาหาร แต่ถ้าบ้านไหนมีผลผลิตมากหน่อย ก็สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนด้วย

สำหรับที่ สวนป่าเกดน้อมเกล้า นอกจากจะมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ พันธุ์พืชต่างๆ มากกว่า 100 สายพันธุ์แล้ว ยังมีนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่กว่า 30 สายพันธุ์ ที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นอกตำรา ที่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบธรรมชาติได้

นอกจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ที่ร่วมกันรับผิดชอบ ดูแล และพัฒนาท้องถิ่นแล้ว คนในชุมชนแห่งนี้ยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาชุมชนของตนต่อไป โดยให้ที่ สวนป่าเกดน้อมเกล้า เป็นต้นแบบของชุมชนพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาอย่างแท้จริง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่