สักการะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระธาตุไร้เงา จ.นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร มรดกธรรมสู่มรดกโลก มหาธาตุแห่งแหลมมาลายู เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ ​เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช

ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ในปี พ.ศ. 1719 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ เป็นเจดีย์ทรงลังกา สูง 55.78 เมตร ทองคำบนยอดพระบรมธาตุน้ำหนัก 800 ชั่ง หรือ 960 กิโลกรัมจากฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด สูง 6.80 เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่ ได้แก่ พระบรมธาตุเจดีย์ องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมาย ซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้ พุทธศาสนิกชนนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน

องค์พระบรมธาตุสร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย ปัจจุบันมีพิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อองค์พระธาตุ คือ ในวันมาฆบูชามีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ เชื่อกันว่าหากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุ จะขอพรได้เป็นจริงดังหวัง ปัจจุบันงานแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นงานสำคัญประจำจังหวัดที่มีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันมา วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า) เป็นวิหารหลัก ใช้สำหรับเป็นทางขึ้นไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการสักการบูชาองค์พระมหาธาตุเจดีย์ จัดเป็นประตูขึ้นไปสู่การเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด คือพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญภายในวัดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปสักการะและเดินชมความงดงาม เช่น วิหารเขียน วิหารสามจอม วิหารโพธิ์ลังกา วิหารคด เป็นต้น

พิกัด : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร​ ตั้งอยู่ที่​ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง​ อ.เมือง​ จ.นครศรีธรรมราช