ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด เราให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมากและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ยังได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทุกท่าน และกำหนดขอบเขตของนโยบายเหล่านั้น เพื่อมิให้ขัดแย้งกับและตั้งอยู่บนหลักของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถือว่าได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเมื่อท่านยอมรับเป็นหนังสือหรือโดยอิเลคทรอนิกส์หรือโดยประการอื่นถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
นิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด
หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งโดย บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด หรือบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด และ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามที่ ข้าพเจ้า (“ผู้ลงทะเบียน”) มีความประสงค์จะสมัครใช้บริการนั้น ผู้ลงทะเบียนตกลงปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงต่าง ๆ เงื่อนไขการสมัครและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งไว้กับ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก
1.1 ผู้ลงทะเบียนรับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้ให้ไว้แก่ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด เป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ โดยไม่ได้เป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น ตลอดจนไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า หาก บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่เป็นความจริง บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด มีสิทธิระงับการใช้งานของผู้ลงทะเบียนได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ลงทะเบียนอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากข้อมูลดังกล่าวเป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น

1.2 ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริการ สมาชิก ที่ใช้ระบบ Single Sign-On ผู้ลงทะเบียนตกลงให้ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด สามารถเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนให้แก่บริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ สมาชิก ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ที่มีการเชื่อมโยงมายังบริการ สมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
2.1 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ในการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ไม่ว่าจะได้เข้าสู่ระบบ สมาชิก หรือไม่ก็ตาม ผู้ลงทะเบียนจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด จะกำหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงผู้ลงทะเบียนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน

2.2 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงจะเก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก ของตนเองไว้เป็นความลับ รวมทั้งตกลงและรับทราบให้ถือว่า การเข้าใช้งานและทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ลงทะเบียนเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ลงทะเบียนเอง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ลงทะเบียนตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ลงทะเบียนทุกกรณี

2.3 บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด จะจัดให้มีเทคโนโลยีและมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนให้ไว้แก่ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด อย่างไรก็ดี ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทะเบียนจากการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการ สมาชิก ไม่ว่าจะโดยประการใด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นๆ

2.4 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุด หรือระงับบริการ สมาชิก ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นการเข้าถึงบริการ สมาชิก ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด โดยตรง และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอาจไม่แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า

2.5 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด อาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนภายหลังการเข้าสู่ระบบ (login) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ

2.6 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงให้ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ สมาชิก” อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ลงทะเบียนได้ให้ไว้แก่ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ผ่านการสมัครใช้บริการ สมาชิก (right to access) และสามารถดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (right to rectification) ได้ด้วยตนเอง โดยการเข้าสู่ระบบและไปยังเมนู : “สมาชิก” > “ข้อมูลส่วนบุคคล”

อย่างไรก็ดี บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด จะพยายามอย่างเต็มที่และตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน เว้นแต่จะปรากฎข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน

3.2 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถระงับหรือยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรหัสประจำตัวและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ สมาชิก ของตนเองได้ (right to erasure) โดยแจ้งความประสงค์มายัง บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือ โทร +662-514-7411

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

3.3 ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ผู้ลงทะเบียนยินยอมและอนุญาตให้ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนไปใช้ในการดำเนินการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชัน ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของผู้ลงทะเบียน

3.4 ผู้ลงทะเบียนรับทราบและตกลงว่า การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด สำหรับการบริการ สมาชิก และการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ของ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ไม่ว่าจะได้เข้าสู่ระบบ สมาชิก หรือไม่ก็ตาม มีแนวทางและรายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ดังนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy)

นิยาม
“ท่าน”
หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

“เรา”
หมายถึง บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ให้นิยาม คำว่า “เรา” หมายถึง บริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ที่เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้น แล้วแต่กรณี

“เว็บไซต์”
หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด แห่งประเทศไทย หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นแอปพลิเคชัน ให้นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับรวมถึงแอปพลิเคชันในส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมโดย บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่แอปพลิเคชันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างหากจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

“บริษัทในกลุ่ม
บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด “
หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งโดย บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด หรือบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด และ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดทั่วไป
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์นี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ
อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การสมัครใช้บริการ สมาชิก การใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนแอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราในเว็บไซต์นี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้
เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้) โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เราเก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย:
ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: เราจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเรา เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการ สมาชิก และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี

ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน: เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูลเราอาจจะเก็บรวบรวม โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เท่านั้น

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับเรา อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

(2) เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ อาทิ บริการ สมาชิก

(3) เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของเรา

(4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น

(5) เพื่อติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น

(6) เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน

ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเราหรือทีมงานของเราถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับเราอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับเรา หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และเครือข่ายที่ให้บริการโดย บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของเรา (“ผู้รับข้อมูลต่อ”) โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป โดยเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยว่า ท่านได้มีการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าผู้รับข้อมูลต่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อดังกล่าวได้ ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้รับข้อมูลต่อด้วย

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของเรา ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเรา

กรณีทางโทรศัพท์ หรือข้อความ (SMS) : โปรดแจ้งความประสงค์ทาง ผ่านทางอีเมล [email protected], หรือ มือถือ +662-514-7411
กรณีทางอีเมล (E-Mail) : ท่านสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร” ในอีเมลที่ท่านได้รับจากเราได้ทันที
6.2 ขอให้ท่านกรอก “แบบฟอร์มร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล” และแจ้งเราทาง ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือ มือถือ +662-514-7411

หากท่านเชื่อว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้จัดเก็บไว้
หากท่านประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านใช้บริการ สมาชิก ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ผ่านการสมัครใช้บริการ สมาชิก ได้ โดยการเข้าสู่ระบบ (Login) และไปยังเมนู “มุมสมาชิก” > “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึงสามารถตั้งค่าการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
หากท่านประสงค์จะให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ หรือฐานข้อมูลลูกค้าของเรา
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบของเรา อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการจากเราได้ หรืออาจทำให้บริการที่ท่านได้รับจากเราไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

6.3 เราจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนั้น เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบด้วยเทคโลโลยีและความสามารถของระบบงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของเรา เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการการกระทำใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.4 หากท่านเชื่อว่า การที่เราเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม General Data Protection Regulation ของสหภาพยุโรป และท่านมีความประสงค์หรือมีข้อสังสัยเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ขอให้ท่านแจ้งเราทาง ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือ มือถือ +662-514-7411

สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right of Access)
สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification)
สิทธิในการลบข้อมูล (Right to Erasure)
สิทธิในการจำกัดการประมวลข้อมูล (Right to Restrict Processing)
สิทธิในการขอโอนข้อมูล (Right to Data Portability)
สิทธิในการทักท้วง (Right to Object)
สิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติ (Right not to be subject to a Decision Based Solely on Automated Processing, including Profiling)
ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

ติดต่อเรา
เราได้มอบหมายให้ SET Contact Center เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร
หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล [email protected] หรือ มือถือ +662-514-7411

การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ท่านรับทราบและตกลงให้ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

  1. นโยบายในการคืนเงิน (Refund)

วิธีการขอเงินค่าสินค้าคืนลูกค้าสามารถแจ้งการ Refund ทางอีเมล์ [email protected] หรือ +662-514-7411 จากนั้นทาง บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด จะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือยัง หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลา 30 วัน หรือสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง และทาง บริษัท ไทยออนไลน์มีเดีย จำกัด จะคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน